ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ 1-byte character set

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng 1-byte character set


1-byte character set

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) bộ ký tự 1 bai

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…